Tamron Adaptall-2 Prime lenses

typescorereviewsviews
Tamron Adaptall-2 24mm f/2.5 8.215.042
Tamron Adaptall-2 28mm f/2.5 7.515.745
Tamron Adaptall-2 135mm f/2.5 03.728
Tamron Adaptall-2 200mm f/3.5 03.296

Best Adaptall-2 Prime lenses

Not enough reviews to create top 10.